RẦU THẾ SỰ Dỗ giấc không thành dạ chẳng yên

RẦU THẾ SỰ
Dỗ giấc không thành dạ chẳng yên
Nằm lo thế sự chỉ thêm phiền
An bình đã bấy mà hay nghẹn
Sự thể đà xong cứ ngã kềnh
Chẳng lẽ xơ còi không chút thẹn
Hay là đục khoét mãi rồi quen
Làm ăn phải kiệm xin đừng xén
Lỡ dở lưng chừng… xạo miết quen
Lỡ dở lưng chừng… xạo miết quen
Ban đầu hạch toán thủ từng xen (Xu)
Dần lâu chậm rãi chờ thêm chén
Ít bữa dần rê bảo trụi tiền
Những thói gian tà sinh đủ chuyện
Muôn điều bợm bãi thấy càng điên
Vì chung… xảo quá nghe mà trẽn (xấu hổ)
Chỗ đục nơi đào riết nổi hen
DTN Thanh Sơn

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *