CÓ DUYÊN THÌ LÀM LỢI ÍCH THIÊN HẠ VÔ DUYÊN THÌ HOÀN THIỆN BẢN THÂN

CÓ DUYÊN THÌ LÀM LỢI ÍCH THIÊN HẠ
VÔ DUYÊN THÌ HOÀN THIỆN BẢN THÂN
Có duyên phận chúng ta hết lòng hết sức giúp đỡ người khác, giúp đỡ xã hội; không có cái duyên phận này, vậy thì tự hoàn thiện bản thân, cho nên không có ngừng nghỉ. Đây chính là cổ nhân gọi là:
“Có duyên thì chúng ta làm lợi ích thiên hạ, vô duyên thì tự hoàn thiện bản thân”.
Tự hoàn thiện bản thân chính là chuẩn bị cho tương lai khi gặp duyên, vì đại chúng phục vụ, niệm niệm không quên, tâm này chính là tâm đại Bồ-đề, chính là tâm độ chúng sanh.
Nhóm phát triển đạo tràng trên không trung
http://voluongtho.vn/
http://daotrangtinhdo.com/
http://phapam.com.vn/
Detuquy.com
Kính chúc quý bạn Sen thính pháp an lạc buông bỏ vạn duyên niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ

16 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *