BIẾT NGƯỜI NHẬN LẪN NGƯỜI TRAO NÊN NỎ TIN CÁI BẰNG TIẾN SĨ Một bạn vừa cho tôi xem bức ành

BIẾT NGƯỜI NHẬN LẪN NGƯỜI TRAO NÊN NỎ TIN CÁI BẰNG TIẾN SĨ (*) Một bạn vừa cho tôi xem bức ành. Trong ảnh là hình hai người. Người này tặng hoa người kia khi người kia vừa nhận bằng tiến sĩ. Người nhận bằng tiến sĩ, trước là học sinh của tôi nên tôi biết rất rõ. Người trao, trước tôi có chơi nên cũng biết, tuy không thật rõ. Biết vậy nên tôi nỏ tin mảy may giá trị của cái bằng tiến sĩ của người nhận! ____________________________________________________________ (*) Ảnh không thực, chỉ nhằm để minh họa. 14-10-2017 Phan Nam Sinh.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *