Month: December 2018

NIỆM PHẬT MÀ KHÔNG PHÁT LÒNG BỒ ĐỀ THÌ KHÔNG TƯƠNG ƯNG VỚI BỔN NGUYỆN CỦA ĐỨC DI ĐÀ TẤT KHÓ VÃNG SANH LÒNG BỒ ĐỀ LÀ TÂM LỢI MÌNH LỢI NGƯỜI TRÊN CẦU THÀNH QUẢ PHẬT DƯỚI NGUYỆN ĐỘ CHÚNG SANH

NIỆM PHẬT MÀ KHÔNG PHÁT LÒNG BỒ ĐỀ THÌ KHÔNG TƯƠNG ƯNG VỚI BỔN NGUYỆN CỦA ĐỨC DI ĐÀ, TẤT KHÓ VÃNG SANH (LÒNG BỒ ĐỀ LÀ TÂM LỢI MÌNH, LỢI NGƯỜI, TRÊN CẦU THÀNH QUẢ PHẬT, DƯỚI NGUYỆN ĐỘ CHÚNG SANH). TUY PHÁT LÒNG BỒ ĐỀ MÀ KHÔNG CHUYÊN NIỆM PHẬT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC